Başarıya daha kolay ulaşmak için sizinde bir eğitim koçunuz olsun.
Eğitim koçluğu hakkında bigi için TIKLAYIN

 MATEMATİK


                    KONU ANLATIMLARI

                   ÇÖZÜMLÜ SORULAR
          saat
 
 
 


DERSLERİN ÜZERİNE TIKLAYARAK AÇABİLİRSİNİZ


             12. Sınıf Matematik Konuları  

    

      

1. ÜNİTE: FONKSİYONLAR

1. Bölüm: Fonksiyonlar

Fonksiyon Kavramı

Fonksiyon Çeşitleri

Bir Fonksiyonun Tersi 

Artan, Azalan ve Sabit Fonksiyonlar

Tek ve Çift Fonksiyonlar

 2. Bölüm: Fonksiyonların Tanım Kümesi

Polinom Fonksiyonlarının Tanım Kümesini Bulma

Rasyonel Fonksiyonların Tanım Kümesini Bulma

İrrasyonel Fonksiyonların Tanım Kümesini Bulma

Logaritmalı Fonksiyonların Tanım Kümesini Bulma

3. Bölüm: Parçalı Fonksiyonlar

Parçalı Fonksiyonlar ve Grafikleri

Mutlak De¤er Fonksiyonunun Grafiği

Mutlak Değer İçeren Denklem ve Eşitsizlikler

2. ÜNİTE: LİMİT VE SÜREKLİLİK

1. Bölüm: Limit

Bir Bağımsız Değişkenin Verilen Bir Sayıya Yaklaşması 

Bir Fonksiyonunun Bir Noktadaki Limiti 

Fonksiyonların Limitleri ile İlgili Özellikler 

Fonksiyonlarda Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri ile İlgili Limit Özellikleri

Fonksiyonların Limitleriyle İlgili Uygulamalar

Gerçek Değişkenli ve Gerçek Değerli Fonksiyonlarda Sonsuz İçin Limit ve Sonsuz Limit

Trigonometrik Fonksiyonların Limiti

Limit Hesaplarında Belirsizlik Durumları

∞ / ∞ Belirsizlik Durumu İçeren Fonksiyonların Limitlerinin Hesaplanması

0 / 0 Belirsizlik Durumu İçeren Fonksiyonların Limitlerinin Hesaplanması

Lim x->0 (sinx / x) Limitinin Değerinin Hesaplanması

∞ – ∞ Belirsizlik Durumu İçeren Fonksiyonların Limitlerinin Hesaplanması 

Lim x->∞ √ax2+bx+c Limitinin Değerinin Hesaplanması

0 . ∞ Biçimindeki Belirsizlikler

Bir Dizinin Limiti

Sonsuz Geometrik Dizi Toplamı

2. Bölüm: Süreklilik

Bir Noktada, Aralıkta ve Tanım Kümesinde Süreklilik

Bir Noktada Sürekli Fonksiyonların Özellikleri 

Sınırlı Fonksiyonlar ve Kapalı Bir Aralıkta Sürekli Fonksiyonların Özellikleri

 

3. ÜNİTE: TÜREV VE UYGULAMALARI

1. Bölüm: Türev

Türev Kavramı ve Bir Noktada Türev

Soldan ve Sağdan Türev

Türev ve Süreklilik İlişkisi

Bir Aralıkta Türevli Fonksiyon

Türev Alma Kuralları

Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi

Bileşke Fonksiyonun ve Ters Fonksiyonun Türevi

Kapalı Fonksiyonların Türevi

Parametrik Fonksiyonların Türevi

Köklü İfadelerin Türevi

Trigonometrik ve Ters Trigonometrik Fonksiyonların Türevi

Ters Trigonometrik Fonksiyonların Türevi 

Logaritma Fonksiyonunun Türevi, Üstel Fonksiyonun Türevi ve Logaritmik Türev

Logaritma Fonksiyonunun Türevi

Üstel Fonksiyonun Türevi

Logaritmik Türev

İki Fonksiyonun Toplamının, Farkının, Çarpımının ve Bölümünün Türevi ve Uygulamaları

Türevin Fiziksel Yorumu

Türevin Geometrik Yorumu

Ardışık Türevler 

2. Bölüm: Türevin Uygulamaları

Bir Fonksiyonun Bir Aralıkta Artan veya Azalan Olma Özelliği ile Türevinin İşareti Arasındaki İlişki

Bir Fonksiyonun Maksimum ve Minimum Noktaları

Bir Fonksiyonun Yerel Maksimum ve Yerel Minimum Noktaları

Bir Fonksiyonun Mutlak Minimum ve Mutlak Maksimum Değerleri

Bir Fonksiyonun Ekstremum Noktalarının Türevle İlişkisi 

Maksimum ve Minimum Problemleri

Bir Fonksiyonun İkinci Basamaktan Türevinin Geometrik Anlamı 

Bir Fonksiyonun Dönüm Noktaları

İkinci Türevden Yararlanarak Yerel Ekstremum Noktalarının Bulunması

Fonksiyonların Grafiklerinin Türev Yardımıyla Çizimi

Fonksiyonların Asimptotlarını Bulma

A. Düşey ve Yatay Asimptotlar

B. Eğik ve Eğri Asimptotlar

Polinom ve Rasyonel Fonksiyonların Grafiklerinin Çizimi 

A. Polinom Fonksiyonların Grafikleri

B. Rasyonel Fonksiyonların Grafikleri 

Bir Polinomun Katlı Kökleri ile Türevleri Arasındaki İlişki

L’Hospital Kuralı

 

4. ÜNİTE: İNTEGRAL

1. Bölüm: Belirli İntegral

Riemann (Riman) İntegrali 

Alt Toplam, Üst Toplam ve Riemann (Riman) Toplamı

Belirli İntegral

Belirli İntegralin Özellikleri

Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali

İntegral Hesabının Temel Teoremleri 

2. Bölüm Belirsiz İntegral

Belirsiz İntegral

Temel İntegral Alma Formülleri

Bir Fonksiyonun Bir Sabitle Çarpımının İntegrali, İki Fonksiyonun Toplamının ve Farkının İntegrali 

İntegral Alma Yöntemleri 

Değişken Değiştirme Yöntemi ile İntegral Alma

Logaritma ve Üstel Fonksiyonların İntegralleri

Bazı Trigonometrik İfadelerin İntegralleri 

Trigonometrik Değişken Değiştirme Yöntemiyle İntegral Hesaplama 

İntegrandında m√ax+b , n√ax+b Bulunan İntegralleri Hesaplama ( a, b ∈ R; m, n ∈ N+)

Kısmi (Parçalı) İntegrasyon Yöntemi

Basit Kesirlere Ayırma Yöntemiyle İntegral Alma 

Trigonometrik Özdeşlikler Yardımıyla İntegral Alma

 ∫ sinn x dx veya  ∫ cosn x dx Biçiminde Verilen İntegralleri Hesaplama ( n ∈ N+)

 ∫ sinm x . cosn x dx Biçiminde Verilen İntegralleri Hesaplama (m, n ∈ N+)

 ∫ sin mx . sin nx dx Biçiminde Verilen İntegralleri Hesaplama (m, n ∈ N+) 

3. Bölüm: Belirli İntegralin Uygulamaları

Belirli İntegral ile Alan Hesabı

Bir Eğrinin x Ekseni ile Oluşturduğu Alan

y = f (x) ve y = g (x) Eğrileri Arasındaki Alan

Bir Eğrinin y Ekseni ile Oluşturduğu Alan

x = f (y) ve x = g (y) Eğrileri Arasındaki Alan

Belirli İntegral ile Hacim Hesabı

A. Kapalı Alanın x Ekseni Etrafında 360° Döndürülmesi ile Oluşan Cismin Hacmi

B. İki Eğri Arasında Kalan Bölgenin x Ekseni Etrafında 360° Döndürülmesi ile Oluşan Cismin Hacmi 

C. Bir Kapalı Alanın y Ekseni Etrafında 360° Döndürülmesi ile Oluşan Cismin Hacmi

Ç. İki Eğri Arasında Kalan Bölgenin y Ekseni Etrafında 360° Döndürülmesi ile Oluşan Cismin Hacmi

Belirli İntegralin Fiziksel Anlamı 


 
yazılılar
zeka
IQ

  
 


 


                                              www.alkanhoca.com